Välkommen

Några av våra kamrater.


 

STADGAR FÖR SWEDINT KAMRATFÖRENING

(ANTAGNA VID BILDANDET AV FÖRENINGEN 2011-07-02) 

(REVIDERADE VID ÅRSMÖTE 2017-09-09)

§ 1 Organisationens namn
SWEDINT kamratförening med säte i Kungsängen.
 

§ 2 Uppgift och ändamål
SWEDINT kamratförening är en ideell och opolitisk förening.
Kamratföreningens uppgifter och ändamål är att verka för vidmakthållande och stärkande av samhörighet och kamratskap mellan medlemmarna.
 

§ 3 Medlemskap

Medlemskap beviljas:
- Personal som tjänstgör eller tidigare har tjänstgjort vid SWEDINT,
- Personal som har tjänstgjort vid Arméstabens FN-avdelning,
- Personal som har tjänstgjort vid FN-skolan,
- Personal som har tjänstgjort vid FN-kassafunktionen, FN-förrådet m fl. stödenheter i Almnäs,
- Personal som har tjänstgjort vid övriga enheter i Almnäs som lämnat stöd till SWEDINT,
- Övriga efter ansökan och enligt styrelsens beslut.
 

 

§ 4 Medlemskaps upphörande
Medlemskap upphör:
- Då ansökan om utträde lämnas,
- Då medlemsavgift inte har erlagts vid ingången av juli efterföljande verksamhetsår.
- I särskilda fall enligt styrelsens beslut.
 

§ 5 Organisation
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Under tiden mellan årsmötena leds föreningens verksamhet av styrelsen som är beslutande för föreningen i alla frågor som inte enligt dessa stadgar eller av årsmötet undantas från styrelsens beslut.
Styrelsen kan utse kommittéer och arbetsgrupper som behövs för föreningens verksamhet.

 

§ 6 Föreningsstyrelse
Styrelsens sammansättning:
- Ordförande 1år
- Vice ordförande 1 år
- Sekreterare 1 år
- Kassör 1 år
- Ledamot 1år
- Ledamot 1år
- Ledamot 1år
- Suppleant 1år
- Suppleant 1år
Styrelsen väljs vid årsmöte.
Styrelsen leder och organiserar föreningens arbete, förbereder och bereder ärenden inför årsmöten och andra möten, ansvarar för bokföring samt är föreningens företrädare.
Styrelsen sammanträder minst två gånger under verksamhetsåret.
Kallelse till sammanträde skall tillsändas styrelsemedlem senast tio dagar före sammanträde.
Styrelsesammanträde skall protokollföras och justeras samt annonseras på föreningens hemsida.
För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att minst 50% av styrelsen är närvarande vid mötet. För styrelsebeslut krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal har sammanträdesordföranden utslagsröst.
 

§ 7 Ekonomi 

Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni.

Föreningens firma, bank- och plusgirokonto tecknas av ordföranden och kassören i föreningen.
Vid årsmötet utses två revisorer för att granska föreningens samtliga räkenskaper samt föreslå eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
 

§ 8 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas vid årsmöte. Medlemsavgiften är årsbunden 1 jan- 31 dec, betalas I januari för innevarande år.
 

§ 9 Årsmöte

Årsmöte skall hållas varje år före september månads utgång på tid och plats som styrelsen fastställer.
Kallelse till årsmöte skall tillställas medlemmarna senast tre veckor före årsmötesdagen.
Vid årsmöte skall minst följande ärenden behandlas:

1. Prövning om årsmötet är stadgeenligt utlyst
2. Prövning om mötets behörighet och beslutsmässighet.
3. Antagande av dagordning
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Behandling av verksamhetsberättelse
8. Behandling av resultat – och balansräkning
9. Behandling av revisionsberättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av motioner och särskilt angivna frågor
13. Fastställande av medlemsavgift
14. Fastställande av verksamhetsplan
15. Val av ny styrelse
16. Val av två revisorer
17. Val av valberedning (en person)
18. Val av eventuellt övriga funktionärer inom föreningen och representation i andra organ.
Övriga förslag och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar före mötet. Varje medlem äger rätt att företräda en skriftlig fullmakt.
Årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet, där inget annat stadgas. Vid lika röstetal har årsmötesordföranden utslagsröst.
 

§ 10 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas när föreningsstyrelsen så finner angeläget eller då minst en tredjedel av medlemmarna eller revisorerna så kräver.
Kallelse till extra årsmöte skall utfärdas minst fjorton dagar före mötesdagen. Endast sådana ärenden får behandlas som föranlett det extra årsmötet.
 

§ 11 Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte skall hållas när föreningsstyrelsen så finner angeläget eller då minst en tredjedel av medlemmarna eller revisorerna så kräver.Kallelse till extra medlemsmöte skall utfärdas minst fjorton dagar före mötesdagen. Endast sådana ärenden får behandlas som föranlett det extra medlemsmötet.

§ 12 Motioner
Motionsrätt till årsmötet har varje enskild medlem
Motion till årsmötet skall senast fjorton dagar före mötet lämnas skriftligt till styrelsen.
 

§ 13 Ändring av stadgar
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
För ändring av stadgarna krävs beslut vid årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. § 14 Upplösning av föreningen


 

§ 14 Upplösning av föreningen
Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt ha fattats vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid dessa möten skall också beslutas om hur föreningens handlingar och tillgångar skall disponeras.
 


 


 


 


 

 

 

http://www.smkr.se/docs/SMKR_December_2012.pdf